Konsultacje Społeczne Miasta Kutno

Zbieranie opinii dot. wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

W celu nadania wybranym danym opisującym zjawiska kryzysowe kontekstu przestrzennego, konieczne było dokonanie podziału gminy na mniejsze jednostki przestrzenne. W mieście Kutno zdecydowano się wykorzystać podział wg 16 obszarów SIM i dokonać agregacji szeregu danych, które mierzą zjawiska kryzysowe. W takim podejściu istotne było również to, że w przypadku takiego podziału uwzględniono parametry koncentracji ustalone w ustawie o rewitalizacji, tj. żadna z jednostek delimitacyjnych nie przekracza 20% powierzchni i 30% mieszkańców gminy.

Ostatecznie, na potrzeby diagnozy gmina została podzielona na 16 osiedli, zgodnie z poniższą mapką:

Mapa delimitacyjna

Na podstawie przeprowadzonej diagnozy delimitacyjnej za obszar rewitalizacji w Mieście Kutno uznano obszary: Centrum i Wenecja/Majdany (zgodnie z poniższą mapką). 

Zdecydowano się wyznaczyć obszar rewitalizacji pokrywający się w całości z obszarem zdegradowanym. Za takim podejściem przemawia koncentracja zjawisk społecznych oraz występowanie innych problemów, w tym w szczególności w sferach środowiskowej i przestrzenno-funkcjonalnej.

Na obszarze rewitalizacji stwierdzono występowanie negatywnych zjawisk społecznych, w tym wynikających ze starzenia się społeczeństwa, ubóstwa, bezrobocia, uzależnień, niepełnosprawności, długotrwałej choroby oraz niskiego poziom bezpieczeństwa i aktywności społecznej. Na podobszarze stwierdzono ponadto występowanie problemów pozaspołecznych, w tym: niewystarczającego stanu rozwoju i dostępności infrastruktury społecznej, lokalizacji obiektów komunalnych i obiektów zabytkowych o złym stanie technicznym oraz deficytów w zakresie sieci kanalizacyjnej, jak też hałasu, uciążliwego sąsiedztwa terenów przemysłowych, deficytów terenów zielonych, niedoborów miejsc rekreacji. 

Mapa obszaru zdegradowanego i rewitalizowanego

Wyznaczone granice obszaru są przedmiotem niniejszych konsultacji.

Liczymy na Państwa uwagi, które można zgłaszać za pomocą poniższego formularza: