Regulamin serwisu

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z interaktywnej części systemu internetowego kutno.wdialogu.pl prowadzonego przez Miasto Kutno, w ramach którego przeprowadzane są konsultacje społeczne z mieszkańcami Kutna.

 

I ZASADY OGÓLNE

 

 1. Warunkiem korzystania z interaktywnej części serwisu jest wyrażenie akceptacji treści regulaminu oraz zapoznanie się i akceptacja klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych.
 2. Prowadzony serwis umożliwia mieszkańcom Kutna bezpłatne uczestniczenie w partycypacji społecznej w Mieście Kutno.
 3. Miasto Kutno nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez uczestników na łamach serwisu.
 4. Niedopuszczalne jest umieszczanie treści wulgarnych, obrażających innych, sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc oraz treści uznanych powszechnie za naganne moralnie i społecznie niewłaściwe.
 5. Każdy z użytkowników ponosi wyłączną i osobistą odpowiedzialność wobec Miasta Kutno i osób trzecich za zamieszczenie wypowiedzi naruszającej przepisy prawa lub zasady wynikające z niniejszego Regulaminu.

 

II. ADMINISTRATOR

 

 1. Administratorem jest Miasto Kutno.
 2. Administrator jest uprawniony do wprowadzania zmian w regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.
 3. Administrator nadzoruje działanie serwisu i przyjmuje wszelkie uwagi na ten temat.
 4. Administrator ma prawo usunąć aktualne konsultacje bez podania przyczyny.

 

III. PRAWA

 

 1. Użytkownik wyrażając zgodę na przyjęcie regulaminu upoważnia jednocześnie Miasto Kutno do korzystania z zamieszczonej przez danego użytkownika, wypowiedzi jego autorstwa, którą można zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych utworu uznać za „utwór” w tym, w zakresie:
  1. utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy utworu, a także do wprowadzania Utworu do pamięci komputera, publikowania utworu na stronach internetowych, a w szczególności na łamach systemu kutno.wdialogu.pl;
  2. obrotu oryginałem utworu albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania, najmu lub dzierżawy oryginału albo egzemplarzy;
  3. rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej – publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i remitowania za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną lub za pośrednictwem satelity, a także publicznego udostępniania ww. utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w publikacjach wydawanych przez Miasto Kutno oraz na stronach internetowych.

 

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania.
 2. Miasto Kutno zastrzega sobie prawo do udostępniania danych użytkownika oraz danych przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego użytkownika, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.