Konsultacje Społeczne Miasta Kutno

Tu znajdziecie informacje na temat tego, co jest aktualnie konsultowane w Naszym mieście, jakie są wyniki konsultacji społecznych, a co najważniejsze, w jaki sposób możesz mieć wpływ na podejmowane decyzje dotyczące inwestycji i projektów miejskich. Zapraszamy do aktywnej dyskusji na forum, wyrażania swoich opinii w sondach i ankietach oraz zadawania pytań dotyczących planowanych inwestycji i projektów miejskich. Przejdź do konsultacji

Lista konsultacji

Konsultacje społeczne dotyczące projektu dokumentu „Plan Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Kutna” (MPA)

Przedstawiamy Państwu projekt Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatycznych dla Miasta Kutna. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem oraz do wyrażenia opinii, zgłaszania uwag i propozycji za pośrednictwem tej strony.
Poniżej znajdują się plik MPA dla miasta Kutna wraz z załącznikami.
- Projekt MPA z załącznikami
- Odstąpienie od SOOŚ wydanej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Łodzi
- Odstąpienie od SOOŚ wydaną przez Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Łodzi

Konsultacja trwa

06.12.2023 - 02.01.2024

Brak konsultacji

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Kutno

Miasto Kutno przystępuje do przeprowadzenia rewitalizacji zgodnie z zapisami ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. 2021 poz. 485 ze zm.). Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przes...

Konsultacja zakończona

04.10.2023 - 24.11.2023

Konsultacje społeczne dotyczące zmiany zapisu w Regulaminie Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego

Drodzy mieszkańcy! Pragniemy poznać Państwa zdanie w zakresie proponowanej zmiany zapisu w Regulaminie Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego. 

Konsultacja zakończona

17.03.2023 - 20.03.2023

Konsultacje w sprawie zmiany nazwy Muzeum Regionalnego w Kutnie na Muzeum Pałac Saski w Kutnie i nadania statutu.

Zapraszamy Państwa do wyrażenia opinii w sprawie projektu uchwały Rady Miasta Kutno w sprawie zmiany nazwy Muzeum Regionalnego w Kutnie i nadania statutu.

Konsultacja zakończona

09.02.2023 - 16.02.2023

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Miasta Kutna 2030

Przedstwiamy Państwu projekt Strategii Rozwoju Miasta Kutna 2030. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem oraz do zagłaszania uwag za pośrednictwem tej strony. Poniżej znajdują się pliki z modelem funkcjonalno-przestrzennym Kutna oraz projektem strategii.

Konsultacja zakończona

05.01.2022 - 10.02.2022

Konsultacje społeczne dotyczące przebudowy ulicy Spacerowej w Kutnie wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej

Zachęcamy do zapoznania się z dwoma wariantami przebudowy ulicy Spacerowej w Kutnie wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz wyrażenia opinii na ich temat.

Konsultacja zakończona

02.11.2021 - 09.11.2021

PROJEKT GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI MIASTA KUTNO NA LATA 2021-2024

PROJEKT GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI MIASTA KUTNO NA LATA 2021-2024

Konsultacja zakończona

11.10.2021 - 25.10.2021

Miej wpływ na miejsce, w którym mieszkasz

Konsultacje społeczne służą włączeniu mieszkańców w procesy decyzyjne w ważnych dla miasta sprawach.

Informujemy mieszkańców o planowanych przedsięwzięciach, ich przewidywanych efektach i konsekwencjach realizacji.

Pytamy mieszkańców o zdanie - zbieramy opinie i propozycje do wykorzystania przy podejmowaniu decyzji dotyczących miejskich przedsięwzięć.

Zbieramy informacje odzwierciedlające zróżnicowane potrzeby społeczne.

Test