Konsultacje w sprawie zmiany nazwy Muzeum Regionalnego w Kutnie na Muzeum Pałac Saski w Kutnie i nadania statutu.

Ikonka zegara Konsultacja trwa
od 09.02.2023 do 16.02.2023

Cel konsultacji

Celem konsultacji jest uzyskanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność na terenie Miasta Kutno.

Przedmiot konsultacji

Projekt uchwały Rady Miasta Kutno w sprawie zmiany nazwy Muzeum Regionalnego w Kutnie i nadania statutu.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Kultury, Promocji i Rozwoju Miasta Kutno Urzędu Miasta Kutno.

Podstawa prawna

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz § 5 ust.1 Uchwały Nr LII/600/10 Rady Miasta Kutno z dnia 14 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Łódzk. z 2010 r. poz. 2599 i z 2021 r. poz. 4887).

Kto może wziąć udział?

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie Miasta Kutno.

Jak można wziąć udział w konsultacjach?

Wypełnienie internetowego formularza

Opis konsultacji

Zapraszamy Państwa do wyrażenia opinii w sprawie projektu uchwały Rady Miasta Kutno w sprawie zmiany nazwy Muzeum Regionalnego w Kutnie i nadania statutu.

Załączniki

Ikonka zegara

Konsultacja trwa
od 09.02.2023 do 16.02.2023


Ikonka zegara

Konsultacja trwa
od 09.02.2023
do 16.02.2023


Zobacz raport z konsultacji

Pobierz raport
Podziel się