Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Kutno

Ikonka zegara Konsultacja trwa
od 04.10.2023 do 24.11.2023

Cel konsultacji

Celem konsultacji jest poznanie opinii, uwag i propozycji dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Kutno.

Przedmiot konsultacji

Granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, wyznaczone na podstawie diagnozy i analizy koncentracji negatywnych zjawisk występujących w sferze społecznej oraz uzupełniająco w sferach gospodarczej i funkcjonalno-przestrzennej.

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Miasta Kutno
Wydział Gospodarki Przestrzennej
tel. 24 253 12 11

Podstawa prawna

Art. 6 ust. 1 i art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485 ze zm.).

Kto może wziąć udział?

mieszkańcy, organizacje pozarządowe, interesariusze obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Forma konsultacji

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie:
1) spotkania otwartego z mieszkańcami, umożliwiającego omówienie sposobu wyznaczenia granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta
Kutno na podstawie diagnozy i analizy koncentracji negatywnych zjawisk ze sfery społecznej oraz uzupełniająco w sferach gospodarczej i funkcjonalno-przestrzennej z mapą obszaru rewitalizacji wyznaczonego na lata 2023-2034, a także wyrażenie uwag i opinii. Spotkanie odbędzie się w dniu 23 października 2023 roku o godzinie 16:00 w Kutnowskim Domu Kultury, ul. Żółkiewskiego 4 – sala nr 104, I piętro.
2) badania opinii mieszkańców poprzez zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej w 
szczególności poczty elektronicznej na adres: konsultacje.spoleczne@um.kutno.pl oraz za pomocą platformy https://kutno.wdialogu.pl/konsultacje poprzez wypełnienie internetowego formularza,
3) wywiadu jakościowego z mieszkańcami miasta.

Opis konsultacji

Miasto Kutno przystępuje do przeprowadzenia rewitalizacji zgodnie z zapisami ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. 2021 poz. 485 ze zm.). Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki.

W przypadku, gdy gmina zamierza realizować zadania własne, związane z przygotowaniem, koordynowaniem i tworzeniem warunków do prowadzenia rewitalizacji, Rada Miasta wyznacza, w drodze uchwały, z własnej inicjatywy albo na wniosek Prezydenta, obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji.

Na podstawie przeprowadzonej diagnozy delimitacyjnej za obszar rewitalizacji w Mieście Kutno uznano obaszry: Centrum i Wenecja/Majdany (zgodnie z załącznikiem graficznym). Zdecydowano się wyznaczyć obszar rewitalizacji pokrywający się w całości z obszarem zdegradowanym. Za takim podejściem przemawia koncentracja zjawisk społecznych oraz występowanie innych problemów, w tym w szczególności w sferach środowiskowej i przestrzenno-funkcjonalnej. Na obszarze rewitalizacji stwierdzono występowanie negatywnych zjawisk społecznych, w tym wynikających ze starzenia się społeczeństwa, ubóstwa, bezrobocia, uzależnień, niepełnosprawności, długotrwałej choroby oraz niskiego poziom bezpieczeństwa i aktywności społecznej. Na podobszarze stwierdzono ponadto występowanie problemów pozaspołecznych, w tym: niewystarczającego stanu rozwoju i dostępności infrastruktury społecznej, lokalizacji obiektów komunalnych i obiektów zabytkowych o złym stanie technicznym oraz deficytów w zakresie sieci kanalizacyjnej, jak też hałasu, uciążliwego sąsiedztwa terenów przemysłowych, deficytów terenów zielonych, niedoborów miejsc rekreacji. 

Wyznaczone granice obszaru są przedmiotem niniejszych konsultacji.

Załączniki

Ikonka zegara

Konsultacja trwa
od 04.10.2023 do 24.11.2023


Planowane spotkania w ramach konsultacji

Ikonka zegara 23 października 2023

Spotkanie konsultacyjne

godz.: 16:00

Miejsce:

Kutnowski Dom Kultury
Ikonka zegara

Konsultacja trwa
od 04.10.2023
do 24.11.2023


Ikonka

Nie przegap spotkania
w ramach konsultacji.


Podziel się