Konsultacje społeczne Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego

Konsultacja trwa
od 13.11.2020 do 23.11.2020

Cel konsultacji

Ruszają konsultacje dotyczące Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2021! Jesteśmy ciekawi Twojego zdania na temat rozwiązań, które planujemy wdrożyć w przyszłorocznej edycji. Chętnie poznamy Twoje opinie i sugestie, które mogą być pomocne w ulepszaniu KBO.

Przedmiot konsultacji

Ruszają konsultacje dotyczące Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2021!

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Miasta Kutno

Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 18

99-300 Kutno

Opis konsultacji

Ruszają konsultacje dotyczące Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2021! Jesteśmy ciekawi Twojego zdania na temat rozwiązań, które planujemy wdrożyć w przyszłorocznej edycji. Chętnie poznamy Twoje opinie i sugestie, które mogą być pomocne w ulepszaniu KBO. W załączniku znajdziecie projekt Uchwały, który jest przedmiotem konsultacji. W ankiecie zamieściliśmy zapisy, które uległy zmianie, bądź wywoływały dyskusje w latach poprzednich. Podzieliliśmy ją według rozdziałów, z wyszczególnieniem najistotniejszych kwestii w każdym z nich. Na końcu każdego rodziału znajduje się pytanie opisowe, w którym możecie odnieść się do innych punktów w Uchwale lub napisać ogólne uwagi dotyczące danego rozdziału.

Szczegóły konsultacji

W załączniku znajdziecie projekt Uchwały, który jest przedmiotem konsultacji. W ankiecie zamieściliśmy zapisy, które uległy zmianie, bądź wywoływały dyskusje w latach poprzednich. Podzieliliśmy ją według rozdziałów, z wyszczególnieniem najistotniejszych kwestii w każdym z nich. Na końcu każdego rodziału znajduje się pytanie opisowe, w którym możecie odnieść się do innych punktów w Uchwale lub napisać ogólne uwagi dotyczące danego rozdziału. Dla ułatwienia pracy z ankietą, poniżej zamieszczany słownik pojęć, który stanowi pierwszy rozdział Uchwały.


Regulamin Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego
Słownik pojęć

Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) liderze – należy przez to rozumieć mieszkańca lub mieszkańców miasta Kutna, którzy złożyli projekt do Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego;
2) projekcie – należy przez to rozumieć pomysł na realizację przedsięwzięcia 
w ramach Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego złożony przez lidera w trakcie naboru, na dedykowanym do tego celu formularzu;
3) ogólnodostępności projektu – należy przez to rozumieć zapewnienie ogółowi mieszkańców równych szans w nieodpłatnym korzystaniu z projektu wybranego do realizacji w ramach Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego. Dopuszcza 
się realizację projektów z limitowaną liczbą odbiorców, które spełniają warunek ogólnodostępności;
4) kategorii – należy przez to rozumieć wysokość środków finansowych Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego na dany rok budżetowy  przydzieloną na realizację danego rodzaju projektów (duży, mały i zielony);
5) zespole – należy przez to rozumieć Zespół ds. Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego powołany przez Prezydenta Miast;
6) komórce merytorycznej – należy przez to rozumieć właściwą komórkę organizacyjną Urzędu Miasta Kutno odpowiedzialną za analizę projektu pod względem merytorycznym (w tym finansowym i technicznym) oraz kontakt 
z liderem i ostateczne wykonanie projektu wybranego do realizacji;
7) harmonogramie – należy przez to rozumieć przedziały czasowe dla poszczególnych etapów Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego;
8) projekt duży – należy przez to rozumieć projekt, w którym koszt szacunkowy nie może być niższy niż 50 000 zł i nie może przekroczyć 150 000 zł;
9) projekt mały - należy przez to rozumieć projekt, w którym koszt szacunkowy nie może być niższy niż 5 000 zł i nie może przekroczyć 50 000 zł;
10) projekt zielony - należy przez to rozumieć projekt, w którym koszt szacunkowy nie może być niższy niż 5 000 zł i nie może przekroczyć 150 000 zł, dotyczący zadań z zakresu ochrony środowiska, ekologii, czystości powietrza, nasadzeń róż i pozostałej roślinności oraz zwierząt.

Załączniki

Konsultacja trwa
od 13.11.2020 do 23.11.2020


Konsultacja trwa
od 13.11.2020
do 23.11.2020


Pomóż w promocji
konsultacji!

Pobierz plakat


Zobacz raport z konsultacji

Pobierz raport
Podziel się